बाय्बलताङ पीटोङ

इळ्ता, पोग़ोटा बूम बह पुटटा

 

 

 

गतिलेवोरिन साय्ता कीयना

 

येसुसामि देवुळदीपते दास्तोग़

सोलुना साक्सि

जेलता दरोगाल विस्वस कीस्तोग़

पोलु उदनद ओडा बूळेम आस्ता

येसुसामि पुटनोग़ इन्जि कबुरि

कय्क-काल्क वावोन येसु सव्रे कीस्तोग़

उड्ला जाततोग़ मन्कना पीटो

लेसतोग़ मग़ना पीटो

जकयिना साक्सि

येसु येरुसलेमते ओळियिह्‌तोग़

देवुळता पेदिरते येसु एग़ मीस्तोग़

 

येसु दूंदतुन रोमिह कीस्तोग़

 

येसु देयह्‌किन पूंडिह्‌तोग़

 

येसु एयुङ अजर्कना मुडुन तीहतह्‌तोग़

 

येसु देयम पोयतोग़ पेकानु सव्रे कीस्तोग़

 

रांडे आंचाना दान

 

येसु आवना पंडुमता गाटो तिन्ह्‌तोग़

 

येसुन पोयह्‌तोर

 

येसुना हामुर ओसो तेग़्कमुळ