इंगो पाटाङ

इगा बेस-नेह्‌ना इंगो पाटान माट तासिह्‌नल, कोंदोळ्क नाटेनोर ओयतवु.

 

Thumbnail image
Audio file

बूम पुटटदिना लोप्पा तादोर-बाबोरा गोटुलपाटा

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.