पाळ्नाङ पीटोङ

तमोग़ एळवुर ओसो एलाळ

 

मूरा पेकाना पीटो

 

कमरमुते पेनता पीटो

कोय्ले ओसो वारनाता पीटो

 

इस्परपिला ओसो कग़्ङाल

 

गेळा कोग़ पीटो

 

नयपिला अय कीतोग़ मूरा पेकाना पीटो

 

सेळो-मुय्तोग़ ओसो मल्कु

 

सेळो-मुय्तोग़ ओसो कोलयाल्कु

 

राजाल ओसो वड्लाल

 

इस्परपिलाना पीटो

 

वेटाङ दायनद पीटो

 

 

डुवल अय कीतोग़ पेकाना पीटो

 

 

मासुंड लेयाता पीटो