पाळ्नाङ पीटोङ

Audio file

तमोग़ एळवुर ओसो एलाळ

Audio file

कमरमुते पेनता पीटो

Audio file

कोय्ले ओसो वारनाता पीटो

Audio file

इस्परपिला ओसो कग़्ङाल

Audio file

नयपिला अय कीतोग़ मूरा पेकाना पीटो

Audio file

सेळो-मुय्तोग़ ओसो मल्कु

Audio file

सेळो-मुय्तोग़ ओसो कोलयाल्कु

Audio file

डुवल अय कीतोग़ पेकाना पीटो

Audio file

मासुंड लेयाता पीटो

Audio file

बूम बह पुटटा इन्जि पाळ्ना गाय्ता पीटो

Audio file

हातापयाडा मनमुळता लोप्पा पाळ्ना गाय्ता पीटो

Audio file

माडिया लोकुर बेग्डाह वातोर?

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.